Algemene Voorwaarden

1. Definities

1a. Joy ballonnen is een bedrijf gevestigd in Sint-Michielsgestel aan de Berkdijk 9a, 5271 SR Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf in het maken van ballondecoraties en het verkopen van ballonnen En feestartikelen via deze webshop.We staan ingeschreven bij de KVK nr:16038856 ons btw nummer is: NL0047.22.723.B01.

1b. Koper: Diegene waarmee Joy ballonnen een koopovereenkomst is aangegaan, zowel natuurlijke- als rechtspersonen onder wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

1c. Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden

1d. Levering: Het volledige traject, dat loopt vanaf het tot stand komen van de koopovereenkomst tot en met de daadwerkelijke fysieke afgifte van de gekochte zaken. 1e. Aflevering: De overhandiging van gekochte zaken aan de koper of diens vertegenwoordiger. 1e. Bevestiging: bevestiging aan de koper van ontvangst van de bestelling door de koper.

1f. Schriftelijk: Per email, fax of brief.

2. Toepasselijkheid

2a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Joy ballonnen en op alle aangegane overeenkomsten, met name ook op de levering van producten aan de kopers.

2b. Een koopovereenkomst kan alleen tot stand komen als koper deze algemene voorwaarden accepteert.

2c. Van de bepalingen in deze voorwaarden kan niet afgeweken worden tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Andere (algemene) voorwaarden dan deze worden uitgesloten.

2d. Als joy ballonnen van derden gebruikt maakt ten behoeve van de levering van zaken aan haar kopers, zal zij de rechten die zij ontleent aan deze algemene voorwaarden ook voor deze derden bedingen.

2e. Joy ballonnen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te allen tijde naar eigen inzicht te wijzigen.

3. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van joy ballonnen zijn een vrijblijvende uitnodiging om een product naar keuze te bestellen. Opmerking: Joy ballonnen verkoopt middels haar webwinkel enkel nieuwe producten. In het geval zij het echter wenselijk acht, bijvoorbeeld als een product niet (meer) op korte termijn leverbaar blijkt te zijn, kan zij in deze gevallen, om aan de wens van de koper tegemoet te komen, een geheel vrijblijvende aanbieding doen voor de levering van een vergelijkbare occasion aan de koper.

4. Koopovereenkomst

4.1. De koopovereenkomst bevat alle gemaakte afspraken tussen joy ballonnen en koper, en geldt voor de producten zoals deze omschreven worden in de bevestiging. Aan eerdere overeenkomsten, zowel mondelinge als schriftelijke, tussen koper en joy ballonnen met betrekking tot de levering van producten zijn geen rechten te ontlenen.

4.2. De koopovereenkomst tussen koper en joy ballonnen komt als volgt tot stand:

4.2.1. Nadat koper een of meer producten geselecteerd heeft en wenst te bestellen zal koper verzocht worden zich te registreren dan wel in te loggen als geregistreerde bezoeker. (de inhoud van de winkelwagen blijft bewaard tijdens de registratie procedure). Hierna worden achtereenvolgens de verzend- en betalingsgegevens gepresenteerd aan koper, die deze zorgvuldig dient te controleren op onjuistheden en deze te corrigeren.

4.2.2. Het besteloverzicht wordt vervolgens aan koper gepresenteerd waarin alle gegevens met betrekking tot de aankoop van het product zijn samengevat.

 • Tenminste wordt in het besteloverzicht vermeldt:
 • een uniek bestelnummer
 • het artikel en bijbehorend artikelnummer
 • het aantal bestelde artikelen
 • de prijs per stuk en de totaalprijs per product
 • de eventuele verwijderingsbijdrage
 • de bijdrage voor het verzenden
 • de wijze van betaling Deze gegevens dienen door de koper gecontroleerd te worden.

4.2.3. Zodra alle gegevens door de koper correct zijn bevonden en de koper zich akkoord heeft bevonden met deze voorwaarden kan koper tot bestellen overgaan door de hiervoor bestemde knop (Bevestigen) aan te klikken, hiermee wordt de bestelling verzonden aan joy ballonnen. Met het bevestigen van haar bestelling verklaart koper ontegenzeggelijk dat hij of zij deze algemene voorwaarden gelezen heeft en verklaart koper hiermee volledig akkoord te gaan. Hiermee komt de koopovereenkomst tot stand.

4.2.4. Zodra de bestelling door joy ballonnen geregistreerd is wordt de koper per email op het door de koper opgegeven email-adres een bevestiging toegezonden.

4.2.5. Joy ballonnen gaat in de hierop volgende 48 uur na of zij in alle redelijkheid aan de bestelling kan voldoen.

4.2.6. Mocht Joy ballonnen tot de conclusie komen dat zij niet in alle redelijkheid aan de bestelling kan voldoen, dan heeft Joy ballonnen het recht de bestelling te annuleren, en zal dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 48 uur na het verzenden van de bevestiging van ontvangst van de bestelling schriftelijk de koper laten weten.

4.3 Annuleren of wijzigen van de bestelling.

4.3.1. Kostenloze annulering van de bestelling is alleen mogelijk op de dag van bestelling zelf, onder de voorwaarde dat joy ballonnen het bestelde nog niet verzonden heeft. Om te annuleren kan koper de link in de bevestigingsmail volgen, of gebruik van de wijziging/annuleringsmogelijkheid onder orderstatus.

4.3.2. Wijziging van de bestelling is altijd mogelijk, onder de voorwaarde dat Joy ballonnen de bestelling nog niet verzonden heeft. Om de bestelling te wijzigen dient de koper gebruik te maken van het wijzigingsformulier in de webwinkel.

5. Prijzen en kosten.

5.1. Alle prijzen zoals vermeld bij de producten in onze webwinkel zijn in Euro`s en exclusief het geldende BTW tarief (omzetbelasting). Een eventuele verwijderingsbijdrage wordt bij het betreffende product apart vermeld.

5.2. Alle (eventuele) overige bijdragen worden in Euro`s duidelijk vermeld in de webwinkel. Bijdragen voor verzenden zijn afhankelijk van de omvang en gewicht van de totale bestelling. Koper kan tijdens de bestelprocedure een keuze kan maken in de verzendwijze en hierbij behorende bijdrage. Deze bijdrage wordt vermeldt op het besteloverzicht.

5.3. Joy ballonnen behoudt zich het recht voor om de prijzen en de hoogte van de verschillende bijdragen welke vermeld worden in de webwinkel op ieder moment te verhogen of te verlagen.

6. Levering, afkoelingsperiode, eigendom en risico.

6.1. De levertijd duurt ca. 2 dagen en maximaal 30 dagen, na ontvangst van u betaling. Indien de levertijd van 30 dagen niet haalbaar zal zijn, zullen wij u als klant, hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid aan bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort.

6.2. Joy ballonnen zet zich in om zo spoedig mogelijk de levering uit te voeren.

6.3. De Ballonnenconcurrent is gerechtigd ten behoeve van de levering derden in te schakelen die zij daarvoor geschikt acht.

6.4. Het afhalen van een bestelling is niet mogelijk. Mocht als gevolg van wat voor omstandigheden dan ook in overleg met koper tot incidenteel afhalen besloten worden, zal over de bijdrage voor transport een nieuwe afspraak met koper gemaakt worden.

6.5. Levering van een bestelling geschiedt in een levering. Als levering geschiedt in meer delen op verzoek van koper is Joy ballonnen gerechtigd de hieraan verbonden kosten in rekening te brengen bij koper. Als deellevering geschiedt op verzoek van joy ballonnen worden de hieraan verbonden kosten niet doorberekend aan de koper.

6.6. Het product blijft eigendom van Joy ballonnen tot het moment dat het product is overgedragen aan de én volledige betaling heeft plaatsgevonden.

6.7. De risico`s met betrekking tot het product en het transport zijn voor Joy ballonnen, tot het moment dat het product is overgedragen aan de koper of diens vertegenwoordiger, met uitzondering van de risico`s die omschreven worden onder afkoeling en garantie in deze voorwaarden.

7. Afkoelingsperiode

7.1. Koper heeft het recht om gebruik te maken van de afkoelingsperiode. Dit houdt in dat koper het recht heeft om de gekochte producten binnen 7 werkdagen gerekend vanaf het moment van aflevering, aan Joy ballonnen te retourneren zonder toelichting, onder de volgende voorwaarden:

7.1.1. Nieuwe producten: Verpakking dient onbeschadigd te zijn, en het product ongebruikt.

7.1.2. Occasion: Het product dient in eenzelfde staat en in een deugdelijke verpakking geretourneerd te worden.

7.1.3. Koper dient een retour aan te melden door gebruik te maken van de wijziging/annulering link in de bevestigingsmail van de betreffende bestelling, dan wel door gebruik te maken van de wijziging/annulering link onder Orderstatus in de webwinkel.

7.2. Kosten voor het retourneren van product(en) zijn altijd voor de koper.

7.3. Zodra het retour gezonden product door joy ballonnen ontvangen en geaccepteerd is, wordt de aankoopprijs van de gekochte zaken zo snel mogelijk terugbetaald, door middel van een overmaking op het door de koper opgegeven bank- of gironummer. De verzendkosten voor het verzenden van de artikelen door joy ballonnen aan de koper worden niet gerestitutieerd.

7.4. In het geval dat het geretourneerde product of haar verpakking beschadigingen hebben opgelopen houdt joy ballonnen zich het recht voor de hierbij behorende kosten in mindering te brengen op het aan de koper terug te betalen bedrag, echter niet zonder de koper hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte te stellen.

7.5 In een brief dient u de reden van retourzending aan te geven, ook dient u de factuur mee te sturen. Onze winkel behoudt zich het recht voor de creditering aan te passen als niet aan alle voorwaarden is voldaan.

8. Garantie en klachten

8.1. Garantie op nieuwe producten.

8.1.1. Alle producten worden voor verzending gecontroleerd. Mocht een product desondanks bij aflevering een defect vertonen dan dient dit direct maar uiterlijk binnen 24 uur na aflevering, schriftelijk aan Joy ballonnen kenbaar gemaakt te worden.(info@joyballonnen.nl) Koper kan joy ballonnen hierbij verzoeken:

 • het product terug te nemen met teruggave van aankoopbedrag exclusief de bijdrage voor verzenden
 • het product te vervangen door een nieuwe
 • het product terug te nemen en een alternatief aan te bieden
 • een ontbrekend onderdeel na te zenden Kosten van retourneren zijn hierbij altijd voor de koper, tenzij voorafgaande aan de retourzending schriftelijk door joy ballonnen en koper anders wordt overeengekomen.

8.1.1. Koper heeft garantie op alle nieuwe producten volgens de garantievoorwaarden van de fabrikant van het product. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van de betreffende fabrikant.

8.1.2. Altijd is van toepassing dat de garantie vervalt als de koper op eigen initiatief tracht het product te repareren of derden hiervoor inzet, of als het product defect raakt door oneigenlijk gebruik.

8.2. Garantie op gebruikte producten.

8.2.1. Alle gebruikte producten worden voor verzending getest en gecontroleerd. Mocht een product desondanks bij aflevering een defect vertonen dan dient dit direct maar uiterlijk binnen 24 uur na aflevering, aan joy ballonnen kenbaar gemaakt door middel van het klachtenformulier in de webwinkel. Door middel van dit formulier kan de koper joy ballonnen verzoeken:

 • het product terug te nemen met teruggave van aankoopbedrag en betaalde bijdrage voor verzenden
 • het product terug te nemen en een alternatief aan te bieden Kosten van retourneren zijn hierbij altijd voor de koper, tenzij voorafgaande aan de retourzending schriftelijk door De Ballonnenconcurrent en koper anders wordt overeengekomen.

8.2.2. Op gebruikte producten wordt geen fabrieksgarantie gegeven, tenzij joy ballonnen bij de verkoop aan de koper een originele aankoopbon overhandigd, en de bijbehorende fabrieksgarantie periode nog niet is verlopen.

8.2.2. Op alle overige gebruikte producten verleent joy ballonnen een niet goed geld terug garantie, onder de voorwaarde dat het product niet door eigen reparatie of oneigenlijk gebruik defect is geraakt. Van deze garantie kan gebruik gemaakt worden door binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product en dient aan Joy ballonnen kenbaar gemaakt te worden middels het wijziging/annuleringsformulier in de webwinkel onder Orderstatus.

8.3. Koper kan bij ontevredenheid over de levering van gekochte zaken schriftelijk een klacht in te dienen bij joy ballonnen. Indien Joy ballonnen de klacht over haar service of over een product gegrond acht zal zij trachten de koper binnen 7 werkdagen een passende oplossing aan te bieden.

9. Privacy

De volgende privacy verklaring is op Joy ballonnen en haar kopers van toepassing;

9.1. Toename van het gebruik van het kopen en het verkopen middels zogenaamde virtuele winkels op het Internet, noodzaakt Joy ballonnen extra aandacht te besteden aan een zorgvuldige omgangsmethode van de door de koper verstrekte persoonlijke gegevens (zoals adressen, telefoonnummers, etc..)

9.2. De gegevens die de koper verstrekt aan Joy ballonnen zijn die gegevens die de koper eennmalig invult wanneer zij een bestelling plaatst via de webwinkel. Joy ballonnen zal deze gegevens alleen gebruiken voor het tot stand laten komen van een overeenkomst. Onder deze overeenkomst verstaat Joy Ballonnen het leveren van goederen zoals opgenomen in deze voorwaarden.

9.3. Joy ballonnen garandeert dat de door de koper verstrekte informatie alleen voor bovengenoemd doeleind gebuikt wordt. De informatie zal onder geen beding aan derden verstrekt worden.

9.4. Naast deze zekerheid is het altijd mogelijk om de door Joy ballonnen vastgelegde informatie schriftelijk op te vragen. Ook kan de koper de betreffende gegevens laten wijzigen, bijvoorbeeld bij een verhuizing e.d. 10. Betaling dient uitsluitend te geschieden in Euro`s. 11. Toepasselijk recht. Op de door Joy ballonnen gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 12. Geschillen Indien een ontstaan geschil tussen de koper en Joy ballonnen niet door de betrokken partijen geschikt kan worden, kunnen de partijen op hun eigen kosten een bemiddelende partij inschakelen, op voorwaarde dat de aard van het geschil hier ontvankelijk voor is